معمـاری مدرن یا نوگـرا جنبشی در معماری است. در معماری مـدرن ، کارکرد با ایده‌هایـی ترکیب می‌شـود که مفاهیـم تاریـخی از آن حذف شده‌انـد.

معمـاری مدرن یا نوگـرا جنبشی در معماری است. در معماری مـدرن ، کارکرد با ایده‌هایـی ترکیب می‌شـود که مفاهیـم تاریـخی از آن حذف شده‌انـد.

معمـاری مدرن یا نوگـرا جنبشی در معماری است. در معماری مـدرن ، کارکرد با ایده‌هایـی ترکیب می‌شـود که مفاهیـم تاریـخی از آن حذف شده‌انـد.

معمـاری مدرن یا نوگـرا جنبشی در معماری است. در معماری مـدرن ، کارکرد با ایده‌هایـی ترکیب می‌شـود که مفاهیـم تاریـخی از آن حذف شده‌انـد.

معمـاری مدرن یا نوگـرا جنبشی در معماری است. در معماری مـدرن ، کارکرد با ایده‌هایـی ترکیب می‌شـود که مفاهیـم تاریـخی از آن حذف شده‌انـد.

نمای ویلا

معمـاری مدرن یا نوگـرا جنبشی در معماری است. در معماری مـدرن ، کارکرد با ایده‌هایـی ترکیب می‌شـود که مفاهیـم تاریـخی از آن حذف شده‌انـد.

معمـاری مدرن یا نوگـرا جنبشی در معماری است. در معماری مـدرن ، کارکرد با ایده‌هایـی ترکیب می‌شـود که مفاهیـم تاریـخی از آن حذف شده‌انـد.معمـاری مدرن یا نوگـرا جنبشی در معماری است. در معماری مـدرن ، کارکرد با ایده‌هایـی ترکیب می‌شـود که مفاهیـم تاریـخی از آن حذف شده‌انـد.55555555555555معمـاری مدرن یا نوگـرا جنبشی در معماری است. در معماری مـدرن ، کارکرد با ایده‌هایـی ترکیب می‌شـود که مفاهیـم تاریـخی از آن حذف شده‌انـد.5555معمـاری مدرن یا نوگـرا جنبشی در معماری است. در معماری مـدرن ، کارکرد با ایده‌هایـی ترکیب می‌شـود که مفاهیـم تاریـخی از آن حذف شده‌انـد.

ویترین بوتیک

مهمترین عنصر برقراری رابطه بین مخاطبین و معماری ساختمان، مربوط به نمای بنا می باشد که نظر بیینده را به خود جلب می کند. برقراری این ارتباط وابسته به نوع بنا و کاربری آن (مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، تفریحی و ...) متفاوت است.

آشپزخانه مدرن

دکوراسیون آشپزخانه مدرن در میان برنامه ریزان خانه بسیار محبوب و مورد توجه است. شاید به خاطر اینکه طراحی آشپزخانه مدرن خیلی مشارکتی است. اکنون سبک های مدرن برای طراحی به سمت سبک های ظریف گرایش پیدا کرده است.

...