بازسازی حیاط و فضای باز منزل نیاز به شناخت اصول و طراحی مناسب دارد. به عنوان قدم اول این راهنما را مطالعه کنید و نگاهی موشکافانه به حیاطتان بیاندازید.

از این ایده ها کمک بگیرید و آلونکی انتخاب کنید که برای سبک خانه و فضای حیاط خانه تان مناسب باشد.

اگر قصد دارید پناهگاه محیطی برای پرندگان در حیاط خانه خود ایجاد کنید، با ما همراه باشید. در این مطلب ما چند راه برای فراهم کردن آب و غذا و لانه برای پرندگان ارائه می دهیم.