با به خاطر سپردن نکات این مقاله، اتاق کارتان و لوازم و مدارک مربوط به آن را برای همیشه مرتب و کارآمد نگه دارید.