فلز از نظر سبک بام، نگهداری و راندمان انرژی، در میان همه ‌ی مصالح پادشاهی می کند.

شناخت درست مصالح مختلف بام می تواند به شما در انتخاب آگاهانه کمک کند.