با استفاده از چک لیست های ماهانه، از خانه خود در برابر هوای سرد زمستان محافظت کنید و از این زمان به نحو احسن استفاده نمایید.

برنامه ریزی، مرتب کردن و سازماندهی قبل از شروع یک بازسازی، شرایط را برای کسب نتیجه موفق و مطلوب آماده می کند.

اگر دوست دارید محل زندگیتان مرتب تر باشد اما زمان و انرژی کافی ندارید و نیاز به یک تغییر بزرگ را حس نمی کنید، یکی از روش های ساده زیر را امتحان کنید.